bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Nå skal du høre...

En vandreutstilling fra Lepramuseet St. Jørgens hospital, Bymuseet i Bergen.

Utstillingen har form av to skrivebord og to telefoner. På disse to arbeidsplassene vil man gjennom henvendelser fra publikum møte mange ulike problemstillinger knyttet til museets daglige virksomhet. Noen av henvendelsene vil være direkte knyttet til den historien museets formidler om leprasyke på Vestlandet, mens andre vil reise spørsmål som knytter an til museets virksomhet og samfunnsrolle.

 

Utstillingen har sitt utspring i museumsnettverket Bruddd, der ABM-utvikling og senere Kulturrådet i samarbeid med en rekke museer har hatt som mål å rette et kritisk blikk på museenes formidlingstradisjon og på hvilke historier som fortelles.

I Bruddsamarbeidet har museene hatt spesielt fokus på vanskelige, ubehagelige, marginale og tabubelagte historier, og har utfordret hverandre på innhold og virkemidler i utstillinger. Det legges til grunn at museene skal stille kritiske spørsmål vedrørende fortid og nåtid og også omkring sin egen rolle. Hvem definerer hva museet er og hvilke fortellinger og forståelser det skal gi rom for?

For oss er det et mål at enkeltmenneskers historier skal fylle en større plass i museenes utstillingsrom og formidlingskanaler.

 

Refleksjon og tilbakemelding

Med utstillingen ønsker vi både å formidle hvordan lepra rammet mange på Vestlandet helt opp til 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og å fremme refleksjon og dialog omkring lignende sosiale utfordringer i dag, og omkring museenes rolle og formidlingsformer.

Vi ønsker at mange flere utenfor Bergen skal bli kjent med den delen av vår relativt nære historie som handler om leprapasientenes livsvillkår og de sosiale konsekvensene som sykdommen medførte, og reflektere over lignende utfordringer fra vår egen tid. I hvilken grad bør museet være med å belyse hvilke grupper som i dag er stigmatisert og utenfor på samme måte som leprasyke i sin tid var, og hvem skal bestemme hva museet er og hva det skal formidle?

 

Flere stemmer i museets formidling

Vi håper spesielt at flere som har familiehistorier i tilknytning til leprahistorien vil dele disse med museet og våre besøkende. I mange distrikter på Vestlandet var lepra svært utbredt for bare 100-150 år siden, og mange vestlendinger har besteforeldre, oldeforeldre, tippoledeforeldre eller andre i slekten har vært rammet av sykdommen. Dette er en del av vår historie som ofte har vært preget av fortielse og glemsel. Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon, så kan vi kanskje sammen lære og formidle mer om flere av de som fikk endret sine liv av denne sykdommen.

 

Del dette med andre:
Bilde til: 1292_4

Bilde til: 1292_8

Nå skal du høre...

17. mars 15 - 27. november 15

Aktiviteter

Bilde til: 1292_5
Bilde til: 
	Utstillingen er støttet av Kulturrådet

Utstillingen er støttet av Kulturrådet

Bilde til: 
	Utstillingen lånes ut til bibliotek og museer på Vestlandet. 

	Fram til 27. november vises den hos Høgskolebiblioteket i Førde.

Utstillingen lånes ut til bibliotek og museer på Vestlandet. 

Fram til 27. november vises den hos Høgskolebiblioteket i Førde.

Bilde til: 1292_9