bymuseet i bergen museene | bergen skolemuseum

Årboka 2010

De siste årene har årboken hatt et regionalt fokus. Etter et par år der vi har konsentrert oss om skolehistorien i sør og sørvest, har vi nå flyttet oss nordover til Midt-Norge. I årets utgivelse kan vi presentere tre solide bidrag knyttet midtnorsk skolehistorie. Det gjelder for det første Knut Tveit, som på ny har gjort et dypdykk i arkivene, og presenterer oss for nye og spennende innsikter i hvordan hundreåret etter innføringen skoleloven av 1739 artet seg i denne delen av landet. Det gjelder Asbjørn Mediås, som har tatt fatt i rapportene fra reisene til Johannes Henrik Berg, den første skoledirektøren i Trondhjem stift. Berg satt i dette embedet i tolv år etter 1860, og Mediås' tekst gir et svært konkret og fascinerende innblikk i de mange utfordringene man sto overfor i den første tiden etter fastskolelovens innføring. At Berg dessuten en mann som ikke la fingrene i mellom i sine karakteristikker av stiftets åpenbart variable lærerkrefter, bidrar også til å gjøre dette til fornøyelig lesning. Den tredje artikkelen med trøndersk fokus er Knut Jordheims portrett av skolepolitikeren og høyremannen Sven Svensen. Svensen virket som skoleinspektør i Trondheim i ti viktige år fra 1869 og fremover, før han senere gjorde seg bemerket som stortingsrepresentant og formann for Kirke- og skolekomiteen. Jordheims analyse av Svensens virke viser oss en skolemann med tydelig forankring i den reformkonservative tradisjon - man forandrer for å bevare.
 

Knut Jordheim, årbokens primus motor og tidligere redaktør, er også selv tema i årbokens andre  del. I fjor disputerte han til graden dr.philos med avhandlingen Seierherren vender hjem, en solid  oppsummering av Jordheims mangeårige forskning på skoleutviklingen i mellomkrigstiden. Det er denne avhandlingen som er tema i Vegard Kvams kommentarartikkel Enhetsskolen i fokus. I denne delen kan vi også presentere en meget interessant artikkel av Baard Borge om NS-barns erfaringer på skolen. Borge viser oss at disse barnas opplevelser langt fra var entydige, men først og fremst gir han en påminnelse om hvor sørgelig det er når skolen, motsatt sin idé, blir en arena der unge mennesker brytes ned. En annen nestor i skolehistoriefaget er Alfred Telhaug. Hans artikkel Fra beskrivende til teoriorientert forskning er en gjennomgang av den historiske pedagogikkens preg og rolle helt fra mellomkrigstiden og frem til i dag. Som det går frem av tittelen er dette en beretning om et fag som har gått i teoretiserende retning, men mange vil nok oppfatte Telhaugs tekst like mye som en beretning om hvordan den historiserende pedagogikken gikk fra å være hegemonisk, til i dag å være relativt marginalisert ved de pedagogiske høyskolene. 
 

I år bærer årbokens illustrasjoner mye preg av redaksjonens museale forankring. Til trøndelagsdelen har vi fått hjelp fra Sverresborg Museum, som i sin store fotosamling også har materiale som en gang tilhørte Nordenfjeldske skolemuseum. Herfra dukket det opp mye spennende  - i redaksjonen jublet vi nok mest ved synet av linjegymnastikk i rurale omgivelser på Oppdal tidlig på 1900-tallet. I andre halvpart har vi benyttet anledningen til å hente frem noen objekter fra samlingene til Skolemuseet i Bergen, nærmere bestemt noen eksempler fra vår store samling av skoleplansjer. Vi valgt ut tre temaer: Noen svensk- og norskproduserte historieplansjer, noen eksempler fra den mye brukte serien  Dybendahls zoologiske plansjer, og ikke minst et utvalg fra den norske plansjekunstneren Lisbeth Berghs produksjon fra tidlig på 1900-tallet. Som man vil se er det ikke bildet i seg selv som presenteres her, men museumsobjektet, slik det fremstår etter årtiers tøff bruk i skolen.
 

God lesning! 
 

Årbok for norsk utdanningshistorie 2010:

Knut Tveit: Skolesatsinga på bygdene i Midt-Noreg dei første hundre åra etter innføringa av allmugeskolen.

Odd Asbjørn Mediås: Skolens nye reisende tillitsmann

Knut Jordheim: Allianse mellom konservativ og progressiv skolepraksis

Alfred Oftedal Telhaug: Fra beskrivende til teoriorientert forskning

Vegard Kvam: Den norske enhetsskolen i fokus

Baard Herman Borge: NS-barn sine skoleerfaringer 1940-1960

Del dette med andre:
Bilde til: 1054_0