bymuseet i bergen museene | bergen skolemuseum

Årboka 2011

Det er en glede for oss å kunne presentere en ny årgang – den 28. i rekken – av den skolehistoriske årboken. Som våre lesere vil vite, har årboken på 2000-tallet vært preget av et regionalt fokus. Det startet med to årganger med stoff fra den nordlige landsdel, senere har hatt fokus på vestlandsk, sør- og sørvestlandsk skolehistorie, og ikke minst Trøndelag og midt-norge, som var fjorårets tema. I løpet av denne perioden har årboken kunne presentere mye ny kunnskap om regionenes skolehistorie, og den har vi fått frem nye innsikter omkring regionale variasjoner.

Fra og med i år har vi imidlertid bestemt oss for å avslutte rundreisen. Årets utgave har to hovedbolker, en med generelt skolehistorisk stoff, og en der vi tematiserer disiplinen selv. Hva vil det si å jobbe med denne typen historie, og hvordan kan det gjøres? I del 2 forsøker vi å nærme oss denne typen problemstillinger, især gjennom å kikke litt nærmere på noen nyere bidrag til disiplinen. 

Et viktig tema i del 1 er kjønn. I mars i år var det hundre år siden Anna Rogstad tok plass på Stortinget som historiens første kvinnelige representant. Rogstad var som kjent ikke bare politiker og en av våre mest profilerte kvinnesaksforkjempere, hun var også en viktig pedagog, skolebygger, og dessuten lærebokforfatter. Elisabeth Lønnå har skrevet et meget nyansert og lesverdig portrett av den mangfoldige Anna Rogstad.
Forholdene mellom kjønnene er også tema for neste artikkel. Trude Eriksen har latt seg inspirere av våre dagers fornyede tro på å skille mellom jenter og gutter i skolen, når hun kaster et blikk tilbake i tiden, på den kjønnsdelte skolens historie. Eriksens artikkel er dessuten et apropos til andre debatter i tiden, i det hun gir oss et uttalt konstruktivistisk perspektiv på hvordan kjønn virker og konstrueres. Hennes grunnleggende spørsmål om «det tas hensyn til individet når barna deles inn etter kjønn» gyldig uansett hvilken oppfatning man måtte ha av kjønn. For øvrig kan man i denne delen glede seg over Lars Gaute Jøssangs solide analyser av Arne Garborgs skoletenkning, og dessuten nok et bidrag fra Knut Jordheims mangeårige og solide studier av norsk skolehistorie i mellomkrigstiden. Denne gang er det de «hendelsesmettede» tredveårene, et tiår med store gjennombrudd for utviklingen av norsk lærerutdanning, som står i fokus hos Jordheim.

Til delen viet refleksjoner om skolehistorieskrivningen har vi vært så heldige å få et bidrag fra en av den norske kulturvitenskapens nestorer, Ørnulf Hodne. Hodne utgav sin store folkeminnebaserte skolehistorie i 2010, og her hos oss presenterer han både smakebiter fra materialet og noen gode tanker om hva et slikt materiale har å tilby. I den anledning har vi også invitert en annen kulturviter og pedagog, Gry Heggli, til å dele noen perspektiver på Hodnes bok.

Et annet skolehistorisk verk som har kommet i handelen i år er Thorleif Storaas store verk om Oslo-skolens historie. Storaas gikk dessverre bort like før verket var sluttført, men årbokas mangeårige redaktør Knut Jordheim tok heldigvis på seg å gjøre manuskriptet trykkeklart. Her finner vi et helt annet perspektiv enn det som kommer ut av Hodnes folkeminnebaserte materiale – Storaas var en mangeårig leder i skoleverket, rektor og skoleinspektør i byen hvis skolehistorie han beskriver. Det er vår flittige bidragsyter Alfred Telhaug som presenterer dette verket nærmere for årbokas lesere. Årets siste bidrag er av Vegard Kvam. Han har merket seg at en av lærerutdanningens mest brukte skolehistoriske verker i år har kommet i ny og omarbeidet utgave, nemlig Liv Kari Tønnessens Norsk Utdanningshistorie. Skal vi tro Kvam er det blitt et godt, men slett ikke uproblematisk verk.
 

Redaksjonen vil takke Oslo Skolemuseum og Jærmuseet for god hjelp med årets illustrasjoner.

God lesning!

 

Årbok for norsk udanningshistorie 2011:

Elisabeth Lønnå: Anna Rognstad (1856-1938). Lærerinne, skoleskaper, kvinnesaksforkjemper og politiker

Trude Eriksen: Jenteklasser og gutteklasser - et tilbakevendende fenomen i skolen?

Lars Gaute Jøssang: arne garborg som skulerefsar

Knut Jordheim: "Gjennombruddets tiår" for norske lærerutdanningsreformer

Ørnulf Hodne: Personlige minner som skolehistoriske kilder

Gry Heggli: Annerledeslandet - en respons til Ørnulf Hodnes bok Folkeskolen i folkeminnet. En annerledes skolehistorie

Alfred Oftedal Telhaug: Innholdsrikt og velskevet om Oslo-skolens historie

Vegard Kvam: En bruksvennlig utdanningshistorie for lærerstudenter

 

Del dette med andre:
Bilde til: 1055_0