bymuseet i bergen informasjon | om bymuseet

Vedtekter

Godkjent i møte mellom representanter for stifterne 30. april 2004, sist endret i styrevedtak 11. desember 2006.

§ 1

Stiftelsens navn er Bymuseet i Bergen

Stiftelsesdato er  01.01.2005  

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 200 000.


§ 2

Bymuseet i Bergens formål er å spre kunnskap om historien fra fortid til samtid ved å samle, bevare og bearbeide kulturhistorisk materiale, utføre vitenskapelig arbeid og formidle kunnskap gjennom utstillinger, publikasjoner og annen utadrettet virksomhet. Bymuseet skal være blant landets ledende urbanhistoriske institusjoner.

 

Bymuseet skal samordne og styrke driften av de institusjonene som inngår i samarbeidet. Fagmiljøene som er representert ved museet skal videreføres og videreutvikles."


§ 3

Styret er stiftelsens høyeste organ og er ansvarlig for at stiftelsen drives i samsvar med formålsparagrafen og innen gjeldende lover, forskrifter og avtaler inngått med stifterne.

Styret tilsetter daglig leder og øvrig fast personale. Styret kan delegere tilsettingsmyndighet til daglig leder eller andre organer.

Styret består av 8 medlemmer:

 • 3 medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet
 • 2 medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Bergen kommune
 • 1 medlem med varamedlem oppnevnes av Hordaland fylkeskommune
 • 2 medlemmer med varamedlem velges av de ansatte

Styret velges for 2 år, likevel slik at medlemmene fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune følger kommunens- og fylkeskommunens oppnevningsperioder.

Styret konstituerer seg selv.

Styret kan treffe beslutninger når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende.


§ 4

Representantskapet består av representanter for de institusjonene som inngår i Bymuseet i Bergen og viktige samarbeidspartnere og har slik sammensetning:

 • Alvøen hovedbygning, 1 representant
 • Bergen brannhistoriske stiftelse,1 representant
 • Bergen kommune, 1 representant
 • Bryggens Museum, 1 representant
 • Damsgård hovedgård/Vestlandske Kunstindustrimuseum, 1 representant
 • Gamle Bergen Museum, 1 representant
 • Lepramuseet St. Jørgens Hospital, 1 representant
 • Hordamuseet, 1 representant
 • Bergen Byarkiv, 1 representant
 • Bergen næringsråd, 1 representant
 • Universitetet i Bergen, 1 representant

Funksjonstiden for representantskapet er 4 år. Representantskapet velger ordfører og varaordfører på sitt første møte i hvert kalenderår.  


Representantskapet møtes minst en gang i året. Det har en rådgivende og forslagsstillende funksjon overfor styret og  velger valgkomite og foretar valg av  3 styremedlemmer med varamedlemmer


§ 5

Årsberetning og revidert regnskap sendes institusjonene som er representert i Representantskapet.


§ 6

Revisjon av stiftelsens regnskap utføres av registrert eller statsautorisert revisor som utnevnes av styret.


§ 7

Endringer i vedtektene krever at 6 av styrets 8 medlemmer stemmer for.  Forslag om vedtektsendringer behandles etter at det er innhentet uttalelse fra oppretterne gjennom behandling i representantskapet.


§ 8

En endring eller opphevelse av de rettslige disposisjonene som danner grunnlaget for stiftelsen skal skje i samsvar med stiftelsesloven. Ved en eventuell oppløsning skal siste styremøte bestemme disponeringen av stiftelsens midler.

Del dette med andre: