bymuseet i bergen museene | lepramuseet

Fra Ludvig Holbergs Bergensbeskrivelse (1737)

Fra Den Berømmelige Norske Handel-Stad Bergens Beskrivelse, Kjøbenhavn 1737.


 

Ludvig Holberg (1684-1754) skriver om flere sykdommer i 1700-tallets Bergen. Aldri har han sett så mye epilepsi noe sted som her, og aldri så mange som lider av Flaad (se ordforklaring under). Holberg gjør seg også noen tanker om spedalskheten som det er så mye av i Norge, og som en ser så mye av på St. Jørgens Hospital. Noen hevder at spedalskheten blant fiskerne ikke er annet enn skjørbuk og Flodd som har tatt overhånd. Holberg tror spedalskheten er ekte nok, men at den nordiske spedalskheten likevel ikke kan være så smittsom som den orientalske.

Den stedvarende Vædske og Fugtighed, som denne Stad er underkasted, foraarsager adskillige Svagheder, som Flodd, Skiørbug, Slag og Epilepsie, og veed jeg ikke nogensteds at have fundet saa mange laborere af den sidste Svaghed, og i saadan Grad, som i Bergen, ey heller at have seet saa mange saa ille tilredede udaf Flaad. Dog er det troeligt, at Føden contribuerer meget dertil, helst til den Spedalskhed, som en og anden bliver befænged med, hvilken synes ikke at være andet, end Skiørbug og Flodd, som haver taget Overhaand, og helst findes hos Fiskere, og derfor at mange holdes for ingen ret Spedalskhed at være. De samme grunde deres Meening derpaa, at den Nordiske Spedalskhed er noget, som ikke paa een Gang paakommer, men sødes og tiltager af fordervede Vædsker indtil den kommer til sin Moedhed. Iligemaade at den ikke er saa smitsom, som i de varme Lande; Men det er troeligt, at, hvis Luften var ligesaa varm udi Norden, som udi de Orientalske Lande, vilde Sygdommen være ligesaa smitsom, som i de varme Lande, og hvad man end kan sige om den Smitsomhed eller ey, saa drister dog sig ingen til at have Omgiengelse med disse Spedalske, saa at derfore maa udi det store Hospital have deres Værelser for dem selv. Hvad som videre bestyrker mig udi de Tanker, at denne Sygdom er en ret Spedalskhed, er dette, nemlig at den findes af tvende Arter, som Sygdommen beskrives af, saaledes at nogle ere blaa og fulde af Bylder, andre hviide. Disse Spedalske forarbeyde adskillige Trækar, som andre Folk uden Skye kiøbe af dem og bruge. Herved er ellers at merke, at denne Svaghed ikke regierer meer udi Bergens Stift, end paa andre Søe-Steder udi Norge. Men som det store Hospital er udi Bergen, saa findes udi samme Sted flere Spedalske, end udi nogen anden Stad i Norge.

 

"Flaad" eller "Flodd":

En sygelig Tilstand i Legemet, hvorved usunde Vædsker trække til et vist Sted, og der flyde; ell. en Forstoppelse i Vædskernes Omløp paa visse Steder i Legemet, og Hindring i deres Afsondring. Catharrhus, pituita. Moth.(Nu lidet brugeligt.) At have et Flaad i Øinene, i Hovedet. (Sitert etter Molbechs danske ordbok,1833.)

Del dette med andre:
Bilde til: 311_0