bymuseet i bergen museene | lepramuseet

Altertavlen i St. Jørgen kirke

Mit synde-Oppfer Jesu Blod, Jeg her ved Herrens Altarfod,

til lægedom vil samle op, for min Speedalsche Siel og Krop.

 St. Jørgen kirke ble gjenoppbygget etter den store bybrannen i 1702, og de første gudstjenestene ble holdt i 1707. Altertavlen er fra 1733 og er en av de få gjenværende 1700-tallsaltertavlene i Bergen.

Tavlen er senbarokk og har 7 utskårne figurer. Foran søylene ses Troen med kors og bok til høyre og Kjærligheten med flammende hjerte til venstre. Det øverste maleriet forestiller Jesus og den kanaeiske kvinne (Matth. 15:22:28) , mens det nederste viser Jesus som helbreder de ti spedalske (Luc. 17:12:15) . Under bildet står teksten

Mit synde-Oppfer Jesu Blod, Jeg her ved Herrens Altarfod,
til lægedom vil samle op, for min Speedalsche Siel og Krop.

Tavlen ble bestilt etter at Peter Reimann hadde skjenket 50 Rdlr. til arbeidet i 1732. Arbeidet ble utført av snekkeren Michel Wedel, billedhuggeren Georg Schauer og maleren Sigismund Wagner. Kontrakten mellom forstanderen for St. Jørgens Hospital Claus Warwich og de tre håndverkerne ble inngått 22.11.1732.

I kontrakten med snekkeren avtales både tavlens størrelse, når den skal være ferdig og pris for arbeidet. Wedel skulle samme Alter Tafle saaleedis ....... indrette og J Standsette, at dend i alle maadr med sine 2de Etager, schal blive Conform med dend mig af Schilderen Sigmundus Wagner meddeelede og Approberede afritzning, nemlig 8 alen udi høyden, og 4 ¾ alen udi Bredden, samt og dertill Selv forschaffe alle de af Snedkerarbeidet Dependerende og tilhørende Træe Materialier med Spiger; hvorimod ieg, saasnart Alter Taflen af mig saaleedis ved Snedker Arbeidet er i Standsatt, som ieg herved forpligter mig til, i det lengste inden 6 uger efter anstundende Juull at være Jverkstilled, nydr dend foraccorderede summea for ermeldte mit Snedker arbeide 45 rdr.; hvorpaa mig allerede forud af Forstanderen Sr. Warwich er forstragt = 20 rdr.

Også med billedhuggeren fastsettes arbeidets art, pris og tidsfrist. Georg Schauer lovet at han de dertill af Sr. Wagner bestillede 7 stkr. udhugne Billeder med 2de Engle hoveder samt 4 Capteler [sic], schall udi det lengste inden 4re uger for anstundende Paasche have forsvarlig forferdiged, reent Skaaren og iche Raspede, saa samme mit Bilthugger Arbeide schall vere forsvarlig og upaaklagelig i alle maader; Ogsom ieg allerede af forstanderen, paa haanden har nødt = 20 rdr., af dend mig for ermelte mit Bilthugger Arbeide foraccorderede summa som er 45 rdr., saa forbliver det med dend øfrige Restes betaling, indtill mit Bilthugger Arbeide som melt er forferdiget.

Maleren Sigismund Wagner forplikter seg til følgende: Hvad Schilderiene, som bestaar udi 2de støcher, nemlig dend neederste og dend øverste Etage, tilligemed dend øfrige Staffering paa Snedker og Bilthugger arbeidet, angaar, da bliver de af mig Siegmundus Wagner, efter dend af de høye herrer Inspecteurer mig givne ordre, saaledis indretted:

1. udi dend neederste Etage, bliver af mig schildred dend historie om de 10 Spedalsche.-

2. udi dend øverste Etage, bliver schildred Christi Sveed i uhrtegaarden.-

3. de 4re Pillarer, som ere 2 stk. paa hver Side af dend neederste Etage, bliver forestilled udi en brun Marmor, tilligemed alt Samt Værchtj. De tilhørende Capetler med Skaftt gesimserne bliver forgyldet.-

4. de af Bilthuggeren udskaarne og paa Alter Taflens 2de Sider presenterede Billeder, bliver forestilled udi en hvid Allabastes Colleur, dog med guld Staffered, paa lige Selvsamme Maade som udi Kaars kirchen scheed er.-

Og saaledis schall da samme Scilderier arbeide af mig Siegmundus Wagner forsvarlig og upaaklagelig blive forferdiged, saa at ieg till samme Arbeide schall bruge de Selv samme forgyldninger og fiineste farver, ligesom de till mig bliver forschreven og anschaffed, som ieg for Gud og dend høye øfrighed agter at ansvare og bekiendt vere.-

Naar nu Sr. Wagner saaledis efter indbenevnte hans forpligtes tilhold, har fuldført sit Skildrer Arbeide, saa det udi alle Maader kommer Overeens med indbeneldte Accord, bliver ham gotgiort dend foraccorderede summa, nemlig = 225 Rdr., dog bliver ham, for hvis farver og Guld, som paa hans Vegne bliver forschreven, decaurtered desens beløb udi samme ham tillagde penge summa; hvorpaa hand allereede har erholdet paa haanden : 50 Rdr .

Under restaureringen av kirken i 1936-37 ble altertavlen fargerestaurert.

 

Kilder:

  • Hans-Emil Lidén og Ellen Marie Magerøy. Norges kirker.
  • Irgens, Kjell Harald. Bygningshistorisk beskrivelse. Del 3 av De Fattige Christi Lemmer... Historien til stiftelsen St. Jørgen. Redaktør Svein Aage Knudsen. Bergen 1991.
Del dette med andre: