bymuseet i bergen museene | bergen skolemuseum

Årboka 2009

Etter at årboken i 2008 var en omfattende jubileumsbok som markerte at det var den 25. årboken i rekken, er årets bok tilbake i den regionale vandringen gjennom landet. Vi tar opp tråden fra 2007 og vier første del av boken til skolen på Sør- og Sørvestlandet.

Ole Kallelid innleder emnet med en oversiktsartikkel om skoleutviklingen i Stavanger på 1800-tallet. Denne blir fulgt opp med Reidar Østerhaugs artikkel om skolen ved Josephines Stiftelse, en filantropisk instistusjon for jenter i Stavanger på 1800-tallet. Knut Tveit har igjen levert et solid bidrag til den tidlige skolehistorien, i år om skolesatsingen på sørlandsbygdene de første 100 årene etter at allmueskolen ble etablert. Asbjørn Tveiten har gått i dybden på allmueskolen i Eiken prestegjeld på Sørlandet i den samme perioden. Britt Osmo Lundhs har skrevet en artikkel om leseselskapene i Kristiansands stift som bringer ny kunnskap om et viktig og sentralt felt av lesehistorien. Både Tveitens og Lundhs artikler henger sammen med årets aktstykker, som er hentet fra biskop Peder Hansens arbeid for skolesatsingen i Kristiansands stift.

Samtidig har vi fått med flere ulike bidrag som ikke knytter seg til landsdelen. Vegard Kvam har levert en artikkel basert på prøveforelesningen sin til Ph.D.-graden i vår, som reiser spørsmål omkring hvordan utdanningshistorisk forskning kan ha nytte for utdanningspolitikken. Leidulf Mydland presenterer et interessant perspektiv på skolehus bygget etter «fastskoleloven» av 1860 som fungerer som skolemuseer i dag, og den formidlingen som foregår i disse skolehusene. Fylkesskolene er et skoleslag som har det har vært skrevet lite om tidligere, men gjennom artikkelen til Olav Rovde får vi bli bedre kjent med disse.

Den norske lovgivningen for private utdanningsinstitusjoner blir i årboken presentert i to artikler. Bjarne Kvam har skrevet om høyere utdanningsinstitusjoner, mens Lars Gaute Jøssang har undersøkt friskolepolitikken de siste tiårene.

Til slutt har vi i år gleden av å presentere en bokmelding. Alfred Oftedal Telhaug, profilert utdanningshistoriker og mangeårig skribent i årboka, har i år gitt ut selvbiografien Ensomhet og fellesskap. Erindringer om forskning og formidling. Mangeårig redaktør for årboka Knut Jordheim har lest biografien, og gir oss en fyldig omtale.

Redaksjonen vil gjerne få rette en stor takk til alle bidragsyterne til årets bok. Neste år skal årboka bevege seg mot Midt-Norge. Vi ønsker å få med et mangfold av utdanningshistoriske bidrag fra denne landsdelen – oppfordring om å sende inn bidrag er herved gitt!

God lesning!

Årbok for norsk utdanningshistorie 2009:


Ole Kallelid: Utviklingen av skolevesenet i Stavanger på 1800-tallet

Reidar S. Østerhaug: En utdanning i pietismens ånd. Skolen i Opdragelses-Anstalten Josephines Stiftelse

Knut Tveit: Skolesatsinga på sørlandsbygdene dei første hundre åra etter innføringa av allmugeskolen

Asbjørn Tveiten: Skulen i Eiken frå 1740 til om lag 1820

Britt Osmo Lundh: Lesekultur på avvegar?

Asbjørn Tveiten: To aktstykker frå år 1800

Vegard Kvam: Nyttige historier. Om den utdanningshistoriske forskningens betydning for utdanningspolitikken

Leidulf Mydland: Skolehus på museum

Olav Rovde: Fylkesskulen - ein gløymd skule?

Bjarne Kvam: Frå privathøgskulelov til felles lov for universitet og høgskular 1986-2005

Lars Gaute Jøssang: Blå og raude vinddrag i den norske friskulepolitikken

Knut Jordheim: Av tiden og i tiden

Del dette med andre:
Bilde til: 667_0